Huurvoorwaarden

Toepasselijkheid:

De verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomst tussen Graafwerk de Noordkop als verhuurder en de medecontractant als huurder.

Huurprijs:

De huurprijs (exclusief de BTW) wordt berekend per kalenderdag waarbij een gedeelte van een dag als gehele dag in aanmerking wordt genomen.

De huurprijzen zijn exclusief de kosten van het transport en de plaatsing van het gehuurde.

De huur vangt aan op de dag en tijdstip waarop het materieel het terrein van de verhuurder verlaat en eindigt op de dag en tijdstip van terug levering op het terrein van de verhuurder.

De huurperiode bedraagt maximaal één dag/weekend

Legitimatie:

Huurder is verplicht zich te legitimeren met een geldig Nederlands identiteitsbewijs

Huurder is verplicht om het kentekenbewijs (gelijk aan tenaamstelling legitimatie) van transportmiddel, waarmee het gehuurde gereedschap wordt afgehaald, ter controle te overhandigen

Huurder is verplicht om een geldige betaalpas (gelijk aan tenaamstelling legitimatie) ter controle te overhandigen.

Aflevering:

De huurder heeft het recht het materieel voor transport voor eigen kosten te inspecteren of te laten keuren. Als de huurder van dit recht geen gebruik maakt wordt hij geacht het materieel in goede staat van onderhoud en gereed voor gebruik te hebben ontvangen.

Gebruik – onderhoud – herstel:

De huurder is verplicht het “gehuurde” gedurende de huurperiode in goede staat te houden.

Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen op of aan het “gehuurde” aan te brengen.

Defecten aan het materieel alsmede schade of verlies dienen onverwijld schriftelijk aan de verhuurder te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.

Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door de verhuurder.

Verhuurder is bevoegd gedurende de huurtijd de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren.

Retournering:

Huurder is verplicht om na afloop van de huurperiode het gehuurde met een volle brandstoftank, gereinigd, en in goede staat op te leveren.

Huurder heeft het recht om bij teruglevering en de daaropvolgende inspectie, aanwezig te zijn. Eventuele kosten van o.m. vermissing reiniging en herstel, die nodig zijn om het gehuurde terug te brengen in de staat zoals het door huurder was ontvangen komen voor rekening van de huurder.

Betaling:

Huurder voldoet het overeengekomen huur voorafgaand aan de huurperiode inclusief overeengekomen waarborgsom.

Aansprakelijkheid:

De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade toegebracht aan de huurder en/of derden door c.q. als gevolg van c.q. samenhangend met het gebruik van het gehuurde ongeacht de aard van de schade en de huurder verklaart uitdrukkelijk de verhuurder te vrijwaren voor elke aanspraak terzake van zodanige schade.

Huurder is zelf verantwoordelijk voor schade als gevolg van verlies, diefstal en beschadiging op basis van de overeengekomen dagwaarde van het materieel (veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik). Voor verzekering dient de huurder zelf zorg te dragen!

Eigendom van het gehuurde:

Het gehuurde object blijft ten alle tijde eigendom van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde weder te verhuren dan wel al dan niet tegen betaling aan derden voor gebruik af te staan.

Huurder gebruikt het gehuurde gereedschap en/of machines uitsluitend op de locatie vermeld op de huurovereenkomst, tenzij anders schriftelijk overeengekomen is.